Foto: Alex Iby, Unsplash

Æresvold og negativ sosial kontroll


Norge er et av verdens beste land å være kvinne i, men heller ikke her er vi helt i mål med likestillingen. En av de viktigste likestillingsutfordringene er knyttet til æresvold og ekstrem sosial kontroll.

Dette notatet er skrevet som en oppfølging av konferansen om æresvold og sosial kontroll arrangert av Tankesmien Agenda og organisasjonen LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) 29. november 2017 på Kulturhuset i Oslo.

LES HELE NOTATET VED Å KLIKKE PÅ DENNE LINKEN

Gjennom denne konferansen ønsket vi å tilrettelegge for utveksling av kunnskap og diskusjon om mulige politiske tiltak for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert forfølgelse.

Mye handler om å ta de eksisterende ordningene og hjelpetiltakene i bruk. Men vi ser også behov for nye tiltak. Vi foreslår en styrking av informasjons- og holdningsskapende arbeid i skolen, introduksjonsprogrammet og ulike dialogfora. Videre foreslår vi å styrke kompetansen og kapasiteten til hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner som jobber med denne problematikken. Vi foreslår også regelverksendringer, som for eksempel å forby søskenbarnekteskap, primært for å hindre tvangsekteskap. Tiltakspunktene er samlet i slutten av notatet.

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle innledere og de rundt 70 deltakerne for gode innspill i både plenum og gruppemøter. Agenda og LIM står ansvarlige for innholdet i dette notatet og forslagene som fremmes her. Vi vil også takke Fritt Ord og USAs ambassade i Oslo for finansiell støtte.

Notatet er ført i pennen av rådgiver i Agenda, Sylo Taraku og generalsekretær i LIM, Dana-Æsæl Manouchehri.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top