FlickrCC NASA Earth Observatory

Det digitale skiftet


Den politiske utfordringen handler om å maksimere gevinstene og minimere ulempene av det digitale skiftet.

Les notatet "Det digitale skiftet" i sin helhet ved å klikke på denne linken

 


Sammendrag
Den teknologiske utviklingen går raskt. Digitalisering og automatisering av jobber og oppgaver i arbeidslivet har gitt, og kan gi, betydelige kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster, og potensialet er ikke uttømt. Som følge av menneskenes krav som kunder og brukere, av virksomhetenes press for å spare kostnader og innovatørenes introduksjon av nye produkter og forretningsmodeller vil det digitale skiftet skje uansett. Det lar seg ikke stoppe. Den politiske utfordringen handler om å maksimere gevinstene og minimere ulempene av det digitale skiftet.

Gode løsninger vil kreve tydelige mål, god koordinering og målrettede investeringer. Vi mener norske myndigheter bør ha en gjennomtenkt strategi for hvordan vi som samfunn skal møte de digitale omveltningene. I tillegg til å løse mange utfordringer, kan den digitale teknologien også skape nye. Vi må vite mer om både konkrete muligheter og løsninger, og om risiko og negative effekter. Begge deler vil kreve at aktører på tvers av sektorer og med ulike innfallsvinkler snakker sammen og blir enige om noen felles mål og prioriteringer.

Myndighetene bør tilnærme seg det digitale skiftet med en tosidig målsetning:

- Utnytte mulighetene teknologien gir – både i offentlig sektor og gjennom å tilrettelegge for digital innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Det digitale skiftet handler først og fremst om at vi løser oppgaver på nye måter ved hjelp av teknologi. Det kan snu opp ned på verdikjeder og forretningsmodeller, sikre oss ny verdiskaping og samtidig løse viktige samfunnsutfordringer for eksempel innen helse, omsorg og klima. Industri, helse- og omsorgsoppgaver og klima er tre områder der behovene for nye løsninger øker – og der mulighetene er store. Da må vi evne å koble behov og muligheter gjennom god politikk. Vi har gode forutsetninger for å lykkes med det digitale skiftet i Norge. Vi er verdensledende i å ta i bruk ny teknologi. En viktig grunn til det er at vi har en sammenpresset lønnsstruktur som sammen med en høyt utdannet arbeidskraft gir bedriftene sterke insentiver til å ta i bruk teknologi. Skal vi lykkes med å utnytte mulighetene fullt ut kreves det imidlertid tydelige mål og prioriteringer

- Sørge for at fordelene ved digitaliseringen kommer flest mulig til gode, gjennom å begrense de potensielle negative konsekvensene som for eksempel økt arbeidsledighet eller økonomisk ulikhet. Politikkens oppgave må være å motvirke drivkreftene for ulikhet og å sørge for at flest mulig deltar fullt ut i arbeidslivet, at vi tilegner oss rett kompetanse for framtida, og at arbeidstakerrettigheter bevares selv om tilknytningen til det organiserte arbeidslivet blir svakere. Vi må også passe på at personvernet ivaretas.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top