Eit internasjonalt forbod mot atomvåpen - Konsekvensar for Norge i NATO


Kva vil eit eventuelt norsk ja til eit internasjonalt forbod mot atomvåpen vil ha å sei for Norge sine forpliktingar i NATO og dei sterkaste argumenta for og mot at Norge skal slutte seg til eit slikt forbod?

LES HELE NOTATET VED Å TRYKKE PÅ DENNE LINKEN

Like lenge som atomvåpen har eksistert, har det også eksistert eit engasjement for å bli kvitt desse våpna. I fleire årlege undersøkingar frå Pew Research Center har atomvåpen blitt framstilt som ei av dei største trugsmåla blant befolkningane i mange land, på linje med trugsmål som aukande økonomisk ulikskap, klimaendringar og terrorisme.  I dette notatet går vi gjennom argumenta i debatten om eit internasjonalt forbod mot atomvåpen. Vi ser spesielt på kva eit eventuelt norsk ja til eit internasjonalt forbod mot atomvåpen vil ha å sei for Norge sine forpliktingar i NATO og dei sterkaste argumenta for og mot at Norge skal slutte seg til eit slikt forbod.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top