Et rettferdig skattesystem


Tankesmien Agenda lanserte i november 2014 et perspektivnotat om skatt. Notatet kan lastes ned i sin helhet ved å klikke på linken under.

Les hele notatet ved å klikke på denne linken 


Introduksjon til notatet


Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen av et samfunn med store forskjeller. Det er imidlertid flere svakheter ved dagens system. Vi har derfor drøftet hvilke muligheter vi har for å gjøre skattesystemet mer omfordelende, samtidig som vi sikrer et effektivt og enkelt skattesystem.

Erfaringer både fra andre land og vårt eget viser at betydningen av formue og arv stiger. Vi mener derfor formuesbeskatningen bør bestå, selv om innretningen kan endres. Arveavgiften bør gjeninnføres. Solide bunnfradrag vil gjøre ordningene mest mulig omfordelende.

Selv med en til nå omfordelende politikk, har forskjellene i Norge økt. Derfor er det nødvendig å se hvilke nye grep vi kan ta for å motvirke utviklingen.

Nasjonal eiendomsskatt kan være et slikt grep. Å eie bolig i Norge i dag er en svært fordelaktig investering. Staten subsidierer i 2014 norske boligeiere med over 50 milliarder kroner. Det deles ut store rentefradrag på boliggjeld. Samtidig er skatten ved fordelen av å bo i egen bolig avviklet, og man skatter heller ikke på selve boligen. Dette bidrar til et hett boligmarked som hindrer dem med færrest ressurser å komme inn på boligmarkedet. Kapital som kunne vært investert i virksomhet som skaper nye arbeidsplasser, blir i stedet investert i eiendom.

Tankesmien Agenda foreslår å gradvis innføre økt eiendomsbeskatning, som en del av framtidas skattesystem. Det er en forutsetning at vi skal skatte smartere, ikke mer. Ved å heve eiendomsskatten til OECD-nivå vil vi kunne få opptil 36,9 milliarder i nye skatteinntekter. Provenygevinsten ved å innføre en slik skatt bør brukes til å senke skattene på inntekt, spesielt hos de lavest lønnede. Dersom vi øker boligbeskatningen til OECD-nivå, kan inntektene gi mulighet til å senke inntektsskatten med tre prosentpoeng og heve minstefradraget med 10.000 kroner.

Tankesmien Agenda foreslår å gjeninnføre arveavgiften, beholde formuesskatten, øke eiendomsbeskatningen og redusere inntektsskatten.  

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top