Norge har ambisjon om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Skal vi få det til trengs modig og fremtidsrettet politikk. Teknologi og kompetanse utviklet fra olje og gass kan hjelpe oss å lykkes med ny grønn vekst og bærekraftige arbeidsplasser i fremtiden (Foto: Foto: Anne Lise Norheim/ Halliburton / Norsk olje og gass)

Omstilling og nye næringer


Tre av fire fagarbeidere i petroleumssektoren mener de har kompetanse som er relevant for andre næringer, viser en ny undersøkelse SINTEF har gjennomført for Tankesmien Agenda og Industri Energi. Det lover godt for grønn omstilling. Petroleumssektoren, Norges største og mest kunnskapsintensive næring, er på mange måter i en brytningstid. Det framtidige aktivitetsnivået er usikkert, både på kort og på lang sikt. Dette aktualiserer en rekke spørsmål om norsk nærings‐ og industriutvikling, og hvordan vi bygger videre på de verdifulle kunnskapsressursene vi har i samfunnet vårt i årene fremover. Tankesmien Agenda har i samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av fagforbundet Industri Energi som jobber i petroleumssektoren. Fagarbeiderne er blant annet spurt om hvor relevant de opplever sin kompetanse og erfaring for jobber i andre næringer og hvordan de ser på framtidsutsiktene i sin bransje. Undersøkelsen viser at den brede kompetansebasen blant fagarbeidere i norsk petroleumsindustri bidrar til å styrke omstillingsevnen i norsk økonomi. Sentrale funn: • Fagarbeiderkompetansen i petroleumsindustrien favner svært bredt og utgjør i stor grad generisk kompetanse. • Omstillingspotensiale: om lag 75 prosent mener at deres kompetanse i form av både utdanning og jobberfaring er relevant for andre sektorer. • De andre sektorene eller næringene som oppgis som mest relevante er øvrig industri, undervisning, teknisk tjenesteyting, elektrisitet, vann og renovasjon og bygge‐ og anleggsvirksomhet. Innen energi‐ og miljøteknologi skårer offshore vindkraft høyest. • Fagarbeidere vil helst bli der de er: ca. 70 prosent vil fortsette innen olje og gass dersom de skulle bytte jobb. • Optimisme, men noe usikkerhet: ca. 60 prosent mener petroleumsindustrien i Norge vil utvikles positivt de neste 3 ‐ 5 årene. Kun 10 prosent tror den vil være negativ. • Om lag 1/3 av respondentene mener at bedriften de jobber i har stor mulighet til å vokse i andre markeder enn og olje og gass. Færre mener en slik utvikling er sannsynlig. • Ansatte i oljeselskap er mer optimistiske enn ansatte i leverandørbedrifter, både på egne vegne, på vegne av bedriften de er ansatt i, og med tanke på petroleumsindustriens utvikling de kommende år. • I vurdering av ulike egenskaper/kvaliteter oppgis HMS og det å kunne sitt fag som viktigst. Erfaring og involvering rangeres også høyt. Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om de ansatte i petroleumsbransjen, og særlig fagarbeidernes bakgrunner og den kompetansen de besitter. Undersøkelsen er tuftet på en tilsvarende undersøkelse som fagforeningen Tekna utførte blant sine medlemmer i 2014, og som munnet ut i rapporten «Norske reservoarer». Til sammen gir disse to undersøkelsene oss verdifull informasjon om de ansatte i petroleumssektoren og deres egen vurdering av sin kompetanse og bransje, som kan være et viktig innspill i omstillingsdebatten. Les hele rapporten her: Rapport fagarbeider SINTEF
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top