Foto: FlickrCC Jean Boechat|

Hva er produktivitet


Høy produktivitet er bra for samfunnet og for vår velstand. Men hvordan utformer vi politikk som sikrer økt produktivitet også i framtiden?

Les hele notatet ved å klikke på denne linken

Produktivitet handler om hvor mye vi får ut av innsatsfaktorene i økonomien – altså vår arbeidskraft og våre investeringer.

Det er flere veier til høy produktivitet, på samme måte som det er flere veier til et godt samfunn. Jo sterkere vekst vi har, jo høyere velstand og jo mer har vi også å fordele. De fleste vil også være enige i at et godt samfunn er bærekraftig og omstillingsdyktig av hensyn til fremtidige generasjoner, og fordelende og inkluderende av hensyn til nåtiden.

I Norge har vi i dag høy produktivitet. Veksten har avtatt noe de siste årene. Dette er blant annet relatert til svak vekst hos våre handelspartnere, og sterk produktivitetsvekst i Norge frem mot 2005. Ny teknologi og kunnskap øker produktiviteten. Både i privat og offentlig sektor er mye av produksjonen og mange av tjenestene som tidligere var basert på manuell betjening i dag automatisert og digitalisert. Teknologiske skift blir viktig for produktivitet også i framtida.

Når vi nå skal i gang med å utforme politikk for økt produktivitet er det er viktig å ha en helhetlig tilnærming. Dette for å sikre at vi ikke innfører enkelttiltak som styrker produktiviteten på kort sikt i enkelte bedrifter eller sektorer, men som svekker produktivitetsutviklingen og verdiskapningen totalt sett.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top