Foto: FlickrCC, Oddgeir Hvidsten

Innspill til en ny perspektivmelding


De valg vi gjør i dag bestemmer hvilke inntekter og utgifter vi har i 2060 og dermed også hvilken velferd vi har råd til. Les Agendas innspill til perspektivmeldingen 2017.

Les hele notatet ved å klikke på denne linken

 

Sammendrag


Regjeringen kommer med ny perspektivmelding i 2017. I den forbindelse arrangerer de fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Tankesmien Agenda er bedt om å bidra som hovedinnleder på oppstartsseminaret med tittel «Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?»

Departementets oppgave: Oppstartsseminaret tar for seg overordnede spørsmål knyttet til vår velferdsmodell. Modellen er basert på offentlige velferdstjenester som dekker alle og som i hovedsak er gratis. Brukerpriser og private tjenesteleverandører er lite utbredt.

Tiden framover: Flere eldre gir økte utgifter til pensjon og omsorg. Arbeidsinnvandrere og asylsøkere kan belaste statsfinansene hvis de ikke blir godt integrert i arbeidsmarkedet. Økt velstand kan øke etterspørselen etter tjenester det offentlige i dag finansierer. Utfordring: Offentlig tjenesteproduksjon utsettes ikke for reell konkurranse og kan bli lite effektiv. Et høyt norsk skattenivå i forhold til andre land gjør det vanskelig å basere finanseringen av velferdsordningene på økte skatter.

Løsning: Vil det tvinge fram endringer i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor? Hvilken rolle kan økt arbeidstilbud spille, og kan skattesystemet og velferdsordningene i større grad stimulere arbeidsinnsatsen? Økt omfang av brukerbetaling for offentlige tjenester? Hvordan sikre mer effektivitet i offentlig sektor og hva kan det bety?


Vår todelte tilnærming:


1. Hva er egentlig en perspektivmelding og hva bør den brukes til?

Perspektivmeldingen gir en rekke nyttige forutsetninger og gjør oss obs på hvordan samfunnet vil se ut uten endringer fra dagens situasjon. Men det eneste vi kan være sikre på er at samfunnet vil se helt annerledes ut. I framtiden bør meldingen i større grad vise noen alternative scenarier, basert på noen sannsynlige trender, for å bedre vise rommet for politikk.

2. Hvordan organiserer vi oss best for å møte framtidas utfordringer?
De valg vi gjør i dag bestemmer hvilke inntekter og utgifter vi har i 2060 og dermed også hvilken velferd vi har råd til. Den aller viktigste faktoren på inntektssiden er arbeidstilbudet. Det er betydelig gevinst i å hente flere av dem som står utenfor inn. Ny teknologi gir store muligheter for effektivisering av arbeidstilbudet. En kvart prosents effektivisering i ressursbruk per år vil ifølge Finansdepartementet redusere finansieringsbehovet i 2016 med 3,75 prosent. Til slutt: Vi har et finansielt handlingsrom i offentlige budsjetter det neste tiåret. Det bør vi bruke der det monner mest. Investeringer i en kompetent og frisk arbeidsstokk har størst effekt, sammen med effektiv velferdsteknologi. Store skatteletter nå vil bli vanskelige å reversere igjen, og svekker finansieringsgrunnlaget for velferdsstaten i framtida.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top