Foto: Unsplash, Cc, Ankush Minda

Konkurranseutsetting av beredskap, drift og vedlikehold innen jernbaneinfrastruktur i Norge


I dette korte notatet gjør vi rede for erfaringer med konkurranseutsetting og oppdeling innenfor jernbanesektoren. Vi ser særlig på konkurranseutsetting av oppgaver innen beredskap, samt akutt og forebyggende drift- og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.
LES NOTATET HER

Sammendrag 
Jernbanereformen er omfattende og har fra 2015 vært blant den sittende regjeringens viktigste politiske prosjekter. Høyre og FrP har fått støtte fra Venstre og KrF til mer konkurranse i jernbanesektoren, og har igangsatt en rekke omorganiseringer. Deler av dette, som for eksempel opprettelsen av det nye selskapet Bane Nor, har vært gjennomført uten store kontroverser.

Imidlertid har en annen endring som nå er i gang skapt langt mer støy. Det dreier seg om konkurranseutsetting av Bane Nors kjerneoppgaver: beredskap, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Bane Nor tok initiativ til å undersøke denne muligheten etter instrukser fra politisk ledelse og eier i Samferdselsdepartementet. I oktober besluttet Bane Nor å gjennomføre konkurranseutsettingen gjennom et eget heleid selskap, der man overfører de ansatte som i dag har arbeidsoppgaver og kompetanse knyttet til beredskap, drift og vedlikehold. Løsningen ble foreløpig akseptert av de ansatte. Organisering av selskapet og planer for videre framdrift skal drøftes på et styremøte i desember 2018.

Det er politisk enighet om målet for jernbanetilbudet i Norge: best mulig løsninger til brukerne til lavest mulig offentlig pengebruk. Virkemidler og modeller for å oppnå målet er det imidlertid større uenighet om. Konkurranseutsetting av ulike deler av jernbanen er forsøkt i flere land, og det eksisterer en rekke utredninger om erfaringer med slike modeller, samt om mulige organiseringer av jernbanedrift.

Vi konkluderer med at selv om konkurranse kan være et nyttig virkemiddel i deler av offentlig tjenesteproduksjon, er det ikke egnet innen beredskap, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Erfaringer fra andre land indikerer at unike trekk ved slike oppgaver gjør det vanskelig å etablere velfungerende markeder. I Sverige og Storbritannia, som i flere år har konkurranseutsatt drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, har denne organiseringen bidratt til svekket sikkerhet, kvalitet og omdømme for jernbanen. Granskingen av den alvorlige Hatfield-ulykken i Storbritannia i år 2000 viste at konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av infrastruktur var en medvirkende årsak til ulykken. I Sverige har de omfattende utfordringene med konkurranseutsetting resultert i at den sittende regjeringen i perioden våren 2018 har iverksatt et arbeid for å føre deler av vedlikeholdet av jernbaneinfrastruktur tilbake til statens interne organisasjon, bort fra markedet.

Fra internasjonale sammenligninger og analyser av jernbaneorganisering vet vi at pengebruk er den viktigste forklaringen for variasjonen i kvaliteten på tjenestene: jo mer penger det offentlige bruker på jernbane, jo bedre blir tjenestene. Studier tyder på at måten jernbanen er organisert på er av mindre betydning. Gitt at det ikke finnes ubegrensede ressurser til jernbane, slik det heller ikke gjør til noe annet område, er likevel organisering en viktig faktor. Under hvilke forutsetninger oppsplitting og konkurranse i offentlig tjenesteproduksjon kan gi kostnadseffektivitet drøftes nærmere i notatet.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top