Leder av Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, samlet med Årets gründerkvinner 2014. Dessverre er det kun et fåtall kvinner på topp i norsk næringsliv. Illustrasjonsbilde (Foto Flickr CC, InnovationNorway)

Kvinner på topp i norsk næringsliv


Tankesmien Agenda lanserte tirsdag 24. august 2015 et notat om kvinner på topp i norsk næringsliv. Les notatet og se frokostmøtet her. 

Notatet kan leses i sin helhet her

Agenda arrangerte også et frokostmøte som omhandler temaet. Her kan lese mer om panelet eller se møtet på nytt igjen under.


   


Sammendrag av notatet


Tre av landets største selskaper har siden årsskiftet fått ny leder. Ingen av dem er kvinner. Kvinner har for lengst gått forbi menn i høyere utdanning. Vi har full barnehagedekning og gode permisjonsordninger. Likevel er kvinnerepresentasjonen i næringslivet er bare 13 prosent. I dette notatet går vi gjennom de vanlige forklaringene på fraværet av kvinner på topp i næringslivet. De viktigste årsakene ser ut til å være manglende likestilling i hjemmet og samfunnet, og holdninger i næringslivet.

Vi har invitert et knippe toppledere til selv å dele erfaringer med arbeidet for å øke kvinneandelen på toppen, og utfordret dem på hva som skal til for at de leverer bedre. Mye gjøres allerede, men likevel er det langt igjen.

På bakgrunn av vår analyse og deres innspill foreslår vi noen nødvendige grep både i virksomhetene selv og fra myndighetenes side. Mange virksomheter har økende bevissthet om nytten av å rekruttere ledertalenter fra begge kjønn. Virksomhetene har et stort ansvar for bevisst å rekruttere kvinner inn i lederløp tidlig, og sørge for at kvinner inntar stillinger med strategiske oppgaver og resultatansvar, og ikke henvises til de «mykere» lederjobbene i HR og kommunikasjon. Myndighetene bør også håndheve brudd på likestillingsloven strengere. Vi har særlige forventninger til selskapene der staten er eier. De bør være foregangsselskaper og modeller for resten av norsk næringsliv når det gjelder likestilling.

Det grunnleggende må være at norsk næringsliv må sette mål, de må bli målt på hvor godt de når målene, og det må få konsekvenser dersom de ikke gjør det. Vi mener norske selskaper bør sette tallfestede mål for kjønnsbalansen på ulike nivåer i selskapet. Nås ikke disse innen rimelig tid, bør norske myndigheter lovfeste krav om kjønnsbalanse i konsernledelsen.

Likestillingsarbeidet må begynne i barnehagen og gjennom utdanningen. Vi må bruke politikken til å fremme likestilling også på hjemmebane der staten betaler for ordninger som for eksempel permisjon ved fødsel. En tredeling av permisjonen med 14 uker til mor og 14 uker til far bør gjeninnføres. Videre er det viktig at vi alle tar ansvar for å begrense at stereotypier får vokse fram i samfunnet.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top