Foto: Flickr CC Kjersti Magnussen

Nytt notat: ACER-debatten


Dette er fortellingen om da debatten om EUs energiunion kom til Norge.
Les hele notatet ved å trykke på linken (åpner en .pdf-fil)

Sammendrag

Norge har siden EØS-avtalen ble inngått, innlemmet en rekke rettsakter på energi- og klimaområdet, og dette har i liten grad skapt debatt i Norge.

Høsten 2017 ble tredje energimarkedsmarkedspakke lagt frem for Stortinget, og som vi vil se eksploderte debatten i mars 2018. Fra under 50 saker de første ukene i januar, nådde debatten et høydepunkt de siste ukene i mars, med 800-900 treff per uke. 


En del av pakken var opprettelsen og deltakelsen i Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) som skulle sikre effektivt samarbeid mellom nasjonale energiregulatorer og ta beslutninger i grensekryssende saker.

Hvorfor skapte ACER så mye uro? Hva var de viktigste innvendingene, og kunne de vært bedre håndtert? Hva kan vil lære av ACER-saken? Dette Agenda-notatet skal først og fremst bidra til å rydde i det som ble en svært kompleks debatt. For før det er ryddet i debatten, er det vanskelig å si noe om hvordan man skal finne politiske løsninger.

Debatten hadde to hovedspor: Det konstitusjonelle sporet som handlet om overnasjonale byråer og myndighetsoverføring, og energi- og klimasporet som handlet om hvordan Norge best skal utnytte fornybar energi til klimaomstilling. De to sporene forenes i spørsmålet om ytterligere integrasjon av det europeiske energimarkedet.

Politisk ble tredje energimarkedspakke og ACER-forordningen til slutt vedtatt innlemmet i EØS-avtalen av Stortinget, men med betingelser for norsk deltakelse. Denne måten å sette betingelser for innlemming av europeisk politikk i Norge, kan også gjøres oftere på andre området. Både prosessen og resultatet ville imidlertid tjent på å omfatte flere, og begynne tidligere. Det gjelder også for mange andre spørsmål der EØS rammer inn norsk politikk.

Dette notatet er skrevet av Anne Therese Gullberg, i samarbeid med Tankesmien Agenda, vinteren 2019. Forfatteren står ansvarlig for alle eventuelle feil og mangler i dokumentet. Ta gjerne kontakt dersom du finner slike. Tankesmien Agenda vil rette en stor takk til som har tatt seg tid til å svare på faglige spørsmål og utfordringer underveis.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top