Dette notatet ser på drivere av ulikhet (Foto: FlickrCC, Asian Development Bank)

Ulikhet - Utvikling, drivere og konsekvenser


De siste årene har oppmerksomheten rundt økonomisk ulikhet økt over hele verden. Den franske økonomen Thomas Piketty skapte interesse og engasjement rundt temaet med boken «Kapitalen i det 21.århundret», der han viser hvordan avkastningen på kapital har vært større enn avkastningen på arbeid over tid, og hvordan de rikeste i samfunnet akkumulerer en stadig større andel av de totale ressursene (Piketty, 2014). 

LES AGENDA-NOTATET OM ULIKHET HER

Mens Pikettys analyse i hovedsak analyserer endringer i toppinntektsandelen og økningen i formuesulikhet, har vi i kjølvannet av debatten fått en langt bredere innsikt i flere aspekter ved ulikhetsbegrepet. Dette notatet presenterer de viktigste variablene for å måle ulikhet og viser trender over tid, drøfter hva som påvirker økonomisk fordeling og presenterer konsekvenser av skjev fordeling, samt løsninger på utfordringene.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top